English
news
 

Интелектуална собственост

„ГУГУШЕВ И ПАРТНЬОРИ” има забележителен опит в защита правата на интелектуалната собственост на българските дружества и физически лица, както и на чуждестранни инвеститори на територията на Република България. Консултантските услуги, които „ГУГУШЕВ И ПАРТНЬОРИ” предлага са следните:  

             регистрация на търговски марки;

             проучване и консултиране относно правните възможности за регистриране на търговски марки;

             поддържане на регистрацията на търговски марки, наблюдение и промяна на статуса им;

             изготвяне на опозиции срещу заявени търговски марки, отговори на подадени опозиции, искания за заличаване и отмяна на търговски марки;

             консултиране при конфликт между търговски марки и фирмени наименования;

             регистрация, подържане  и защита на права върху промишлен дизайн;

             регистрация, поддържане и защита на географски означения и вписване на ползвател;

             проучване за новост, ниво на техниката, изготвяне на описание и претенции, оформяне и подаване на заявка за регистрация на патенти;

             поддържане, продължаване и валидизиране действието на патенти;

             изготвяне и консултиране на договори във връзка с използването  и прехвърлянето на права, обект на индустриална собственост, консултиране и изготвяне на лицензионни договори;

             консултиране във връзка със създаването, защитата и използването на полезните модели и регистрация на полезни модели;

             регистрация, проучване и поддържане на домейни;

             консултиране, представителство и защита на обектите на интелектуалната собственост пред Патентното ведомство на Република България, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Световната организация по интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Компетентния съд или арбитраж, Митническите органи, Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна Агенция по лозата и виното  и другите компетентни административните органи. 

 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN