English
news
 

Корпоративно и Търговско Право

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предоставя комплексни услуги в областта на корпоративното право, с което съдейства на клиентите си за избор на максимално ефективна с оглед на стратегическите им цели формула на пазарно позициониране:

  • Консултиране относно избор на подходяща форма на дружествено инкорпориране с оглед на правни, пазарни, икономически и социално – политически специфики на района;
  • Консултиране за формиране на джойнт – венчъри;
  • Регистрация и обслужване на организационни промени на дружества, клонове, търговски представителства;
  • Преобразуване – подготовка, провеждане;
  • Консултиране в сферата на търговската дейност – подготовка, коментар и договаряне по отделни или пакет търговски сделки;
  • Бизнес консултиране и проектно менажиране;
  • Представителство и консултиране във връзка с рефинансиране на проекти, кредитиране, обезпечения;
  • Проучвания на нови бизнес – възможности с оглед на легалната им уредба и фондове за финансиране.

Като залагаме на дългосрочния си ангажимент с всеки наш клиент и с оглед постигане на максимална резултатност на неговата инвестиционна стратегия, екипът ни осигурява и допълнителни консултации в тясно сътрудничество и координация с водещи счетоводни експерти.

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС”  предоставя още съвети и съдействие във връзка с организиране на трудово-правните и осигурителни отношения, данъчно облагане, прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, защита на индустриалната собственост и  участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN