English
news
 

Енергийно право

Приватизацията на държавните енергийни предприятия през последните години, промените в законодателството, а сега и присъединяването на България към Европейския съюз са предпоставка за навлизането на все повече инвестиции в сектора на енергетиката и обществените услуги у нас.

Юристите от екипа на „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС”  предоставят правна помощ, свързана с осъществяване на консултации на местни и чуждестранни лица относно:

  • режима на инвестициите в сектора на енергетиката и обществените услуги;
  • избора на подходяща правна структура, необходима за осъществяване на дейността на инвеститорите в България;
  • създаване на дружества, включително публично-частни партньорства, за реализация на проекти в областта на енергетиката и обществените услуги, включително изготвяне и преговори по цялата необходима документация;
  • подготовка на документи и договори във връзка с цялостното осъществяване на проекта,  включително за издаване на разрешения и лицензии и предоставяне на концесии;
  • участие в преговори и процедури за издаване на разрешения и лицензии;
  • правни анализи и становища по правната рамка и промените в законодателството;
  • участие в търгове и конкурси по Закона за обществените поръчки;
  • проектно финансиране;
  • избор на данъчни структури;
  • правни съвети във връзка със законодателството за защита на околната среда.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN