English
news
 

Трудово и Осигурително право

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” предлага индивидуален подход към трудово – правния комплекс специфики, които отделният вид бизнес носи – съобразно регулаторния режим, необходимата квалификация на персонала, установените фирмени практики на мотивация и йерархизиране на екипа, конкретни приоритети в развитието на компанията.

Консултантските услуги, които „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС”  предоставя  са:

  • подготовка на фирмена стратегия за цялостно организиране на персонала;
  • подготовка на документи за първоначално рекрутиране на служители;
  • изготвяне на атестационни процедури и съпътстваща ги документация;
  • подготовка и консултиране относно съставяне на трудово – правен пакет за конкретно предприятие: индивидуални трудови договори, длъжностни характеристики, правилници за вътрешния ред, за здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност, хигиена, охрана, вътрешни наредби и инструкции;
  • актове на работодателя в процеса на непосредствената организация на работния процес;
  • отпуски, основна структура и допълнителни елементи на трудовото възнаграждение;
  • прекратяване на трудовото правоотношение – срокове, обезщетения, последици;
  • преструктуриране на предприятия;
  • извънсъдебно и съдебно разрешаване на спорове между работници/ служители и работодател;
  • представителство пред контролиращи държавни или общински органи.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN