English
news
 

Капиталови пазари

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” консултира местни и чужди компании във връзка с публично предлагане на ценни книжа, IPO проекти, управление на акционерни участия в публични компании, дългови инструменти и хибридни обезпечения. Ние съдействаме на нашите клиенти при корпоративното планиране и предоставяме съвети при преструктуриране на бизнеса, както и подготовка на проспекти и преговори при търговия с ценни книжа.

Адвокати от екипа на „ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” взеха участие при консултирането на големи банки и предприятия във връзка с листването им на капиталовия пазар. Ние подпомагаме и консултираме нашите клиенти при отношенията им с Комисията за финансов надзор, както и при подготовка на общи събрания на публични дружества, предоставяме юридически консултации при изпълнение на задълженията за уведомяване, както и защита на миноритарните акционери в публични дружества. Консултациите в сектора на капиталовите пазари са концентрирани главно в:

  • консултиране на компании при листването им на борсовия пазар;
  • подготовка на проспекти и преговори при търговия с ценни книжа;
  • представителство пред Комисията за финансов надзор;
  • консултации при изпълнение на задължения за уведомяване на Комисията за финансов надзор;
  • консултации при управлението на мажоритарни акционерни участия, спрямо правата на миноритарните акционери и техните нива на защита по Закона за публично предлагане на ценни книжа;
  • консултации по защита на миноритарните акционери в публични дружества;
  • консултации при делистване на компания от капиталовия пазар и увеличаване и намаляване на капитали в публични дружества, емитиране на нови акции.


 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN