English
news page picture

Адвокатско дружесто „Гугушев и Партньори“ взе участие в кръгла маса, организирана от INTA

Адв. Стефан Гугушев, aдв. Петко Ангелов и aдв. Йоанна Иванова взеха участие в кръгла маса, организирана от INTA (International Trade Mark Association) и „Петошевич –България“ ООД във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета. На кръглата маса присъстваха експерти от Патентно ведомство, Агенция Митници, представители на съдебната власт и практикуващи в областта на интелектуалната собственост юристи. Целта на кръглата маса беше запознаване и обсъждане на най-новата практика в борбата с фалшифицирането от гледна точка на правопритежателите и правоприлагащите органи, разглеждане как на практика се прилагат новите моменти, уредени в Регламента, както и обсъждане на стратегия за преодоляване на затрудненията, които срещат практикуващите колеги при прилагането на конкретни текстове от Регламента.


 Назад
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN