Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя правни консултации по всички въпроси, свързани с опазване на околната среда, защита на биологичното разнообразие, опазване на природните забележителности и защитените зони, управление на отпадъци, както и съдейства на своите клиенти за осигуряване съответствието на техните бизнес проекти с приложимите международни, европейски и национални екологични регулации, изисквания и стандарти. 

Практиката на „Гугушев и партньори” в областта на екологичното право е насочена предимно към клиенти, развиващи дейност в областта на енергетиката, енергийната ефективност и обществените услуги, инфраструктурата и строителството, които се сблъскват с проблеми, свързани с опазването на околната среда, природните ресурси и безопасните и здравословни условия на труд. 

Дружеството  предоставя консултантски услуги относно: 

  • съответствие на проекти с екологичните норми и правила, рискове и отговорност за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, управление на отпадъците по екологично отговорен начин, опазване на въздуха, водите и почвата, управление на химикали;
  • лицензиране и получаване на необходимите комплексни разрешения, представителство пред компетентните органи;
  • консултации относно оценяване на проекти, вкл. екологична оценка, оценка за въздействие върху околната среда и  оценки по съвместимост;
  • изготвяне и ревизия на договори, включително определяне на екологичните рискове, гаранции и обезщетения, застраховане;
  • правни анализи по всякакви екологични въпроси, околна среда и биологично разнообразие, защитени територии и зони;
  • процесуално представителство по административни и административно-наказателни производства в сферата на екологично право.

Нашите специалисти в тази област

Значими клиенти и проекти

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

„Алпик Холдинг“

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Алпик Холдинг“, най-големия доставчик на енергийни услуги в Европа, във връзка с придобиване на два вятърни парка на територията на България, с обща производствена мощност от 72,50 MW. Научи повече

Novenergia II Energy & Environment (SCA) SICAR

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира Европейския инвестиционен фонд относно възобновяеми енергийни източници. Компанията изгражда вятърни и фотоволтаични централи в различни региони на България с обща инсталирана мощност от 300 MW. Научи повече

Elsewedy Electric S.A.E

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира египетската компания, предлагаща цялостни интегрирани енергийни решения, относно придобиване на мажоритарен дял в българска компания, изграждаща вятърна електроцентрала. Научи повече

Urbasolar SAS

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира френското дружество, инвестиращо във фотоволтаични централи, във връзка с придобиването на българска компания, изграждаща соларен проект. Научи повече

GDF SUEZ

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка със сделката с OMV във Виена относно участие в проекта за газопровода „Набуко“ за транспортиране на газ от българо-турската граница до Австрия. Научи повече

"Кунино Енерджи" АД

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" съветва компанията по отношение на експлоатацията на ВЕЦ Кунино с обща инсталирана мощност от 4410 KW, разположена на река Искър. Научи повече