Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Алпик Холдинг“, едно от водещите дружества в Швейцария и най-големия доставчик на енергийни услуги в Европа от 2007 г., от самото начало на инвестициите на Alpiq във вятърни паркове на територията на България. Съдействахме на дружеството във връзка с придобиване на два вятърни парка на територията на България, с обща производствена мощност от 72,50 MW. Консултациите включваха правен анализ на двете проектни дружества и консултации във връзка с изграждането на вятърните централи и тяхната експлоатация. Кантората консултира „Алпик Холдинг“ също така и по въпроси свързани с енергийната регулаторна рамка и съдействие за получаването на лиценз за производство на електроенергия, като подпомагаше комуникацията с НЕК, ЕСО, КЕВР, Държавната агенция за финансов надзор; координиране на балансиращи групи и производители на енергия. Кантората също така  консултира клиента по различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, разрешаването на спорове, както и по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR).