Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, българска компания, лидер в изграждането на модерни енергоспестяващи къщи, по редица правни въпроси в сферата на корпоративното и търговско право, трудово право, както и по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR) и развитието на фирмената политика за поверителност. Кантората също така предостави  правни консултации на клиент във връзка проект, реализиран в района на гр. Казанлък и финансирането му от „Алианц Банк България“. Съдействахме за регистрирането на обезпечението по кредита – договорна ипотека, договори за залог и др. Финансирането е осигурено по програма „JEREMIE“, съвместна инициатива на Европейската комисия в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и други финансови институции. Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ също осъществи съдебно представителство на клиента пред Арбитражния съд във връзка с исково производство за плащане на продажна цена на закупено оборудване.