Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на клиента в съдебно производство по заведени искове за нарушение на изключителни права върху промишлени дизайни, регистрирани в Службата на ЕС по интелектуална собственост (EUIPO) и предявен от клиента насрещен иск за обявяване недействителността на регистираните дизайни, предвид липсата на новост и оригиналност.