Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира Европейския инвестиционен фонд относно инвестиции в проекти с възобновяеми енергийни източници. Портфолиото на фонда в България се състои от шест компании, една от които притежава Сертификат за инвеститор – клас „А“. Компанията изгражда вятърни и фотоволтаични централи в различни региони на България с обща инсталирана мощност от 300 MW. Консултациите включват получаването на разрешителни за изграждане и въвеждане в експлоатация на централите влючително съдействие с оценка на въздействието върху околната среда, данъчни въпроси, както и всички изискуеми по закон договори и лицензии за експлоатацията на проектите.