Настоящото уведомление съдържа информация относно събирането, съхраняването и обработването на лични данни на кандидатите за работа в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ (по-долу само „Гугушев и партньори“ или „АДГП“). Допълнително в уведомлението е поместена и информация относно вашите права във връзка с обработването на личните ви данни, както и относно реда по който може да подадете жалба или оплакване, ако считате, че данните ви се обработват незаконосъобразно.

Кой носи отговорност за обработването на вашите данни?

Отговорност за обработването на личните ви данни носи Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“, регистрирано по фирмено дело № 813/2010 на Софийски градски съд, БУЛСТАТ: 176026301, със седалище и адрес на управление в област София (столица), Столична община, гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 130, етаж 2, апартамент 4 и адрес за кореспонденция в гр. София 1000, ул. „Аксаков“ №11А, етаж 5, офис 3, адрес на интернет страница: https://www.gugushev.com

В случай, че желаете да получите повече информация относно обработването на вашите данни или да упражните някое от правата си, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да ни изпратите писмо на посочения адрес за кореспонденция или чрез електронна поща на адрес office[at]gugushev.com.

С какви цели и на какво основание събираме ваши данни?

„Гугушев и партньори“ събира и обработва вашите лични данни когато кандидатствате за работа в АДГП през нашия уебсайт или през платформата на някой от нашите партньори – социални мрежи, посредници и агенции за наемане, както и портали за публикуване на обяви и намиране на работа. 

Получените данни използваме за да разгледаме, подберем и оценим вашите кандидатури, за да се свържем, да организираме и проведем следващите етапи по интервю с одобрените на етапа по подбор по документи кандидати, както и за да се свържем с вас на последващ етап за позиция, която би представлява интерес за вас. При провеждането на интервю е възможно да съберем данни и чрез осъществяваното в офисите ни видеонаблюдение с охранителна цел. 

Правното основание за обработването на вашите лични данни е предприемането на стъпки по сключване на договор с вас като бъдещ служител или консултант на АДГП, както и законните интереси на „Гугушев и партньори“ от кадрово обезпечаване на дейността на дружеството и за защита на служителите и имуществото му (прилага се по отношение на охранителните дейности на територията на офисите на АДГП, свързани с обработване на лични данни). Без да събере лични данни както е описано по-горе, „Гугушев и партньори“ не би могло да осъществи подбор и да сключи договор с одобрения кандидат.

За какъв срок съхраняваме събраните данни? 

Личните данни на лицата, кандидатстващи за работа в „Гугушев и партньори“ и съдържащи се в предоставените от тях документи, се съхраняват на това основание за период от 6 месеца след приключване на съответната процедура по набиране и подбор на персонал, след което всички носители на личните данни ще бъдат изтрити/унищожени, освен ако кандидатът не се съгласи АДГП да съхранява данните след посочения срок или специален закон не изисква тяхното съхранение. Такова изключение по-специално е предвидено в специалното законодателство в областта на защитата от дискриминация, в съответствие с което АДГП ще съхранява вътрешните документи от проведената процедура по набиране и подбор на персонал за срок от 3 години след провеждането на процедурата. 

Личните данни на одобрените кандидати се съхраняват и обработват от АДГП на основание на трудовото/гражданското правоотношение с дружеството през целия срок на съответния договор и след неговото приключване, както е предвидено от специалните разпоредби на трудовото и осигурителното законодателство. Видеозаписите от офисите на АДГП се съхраняват за срок от 30 дни, след което се заличават.

Какви лични данни събираме?

При кандидатстване за работа в АДГП събираме следните видове лични данни:

 1. биографични данни и данни за контакт – това е информация, съдържаща се в изпратената от вас автобиография (CV), включително имена, постоянен и настоящ адрес, данни за контакт, дата на раждане, данни за професионален опит и образование, завършени курсове, говорими езици, препоръки и изображение, ако сте предоставили снимка при кандидатстване;
 2. видеообраз, данни за професионални качества и компетентности, поведение и степен на владеене на говорими езици – тази информация ще съберем и използваме при провеждане на интервю и оценка и подбор на кандидатурата ви след проведено интервю; 

АДГП не събира и не цели да събира други видове лични данни, извън посочените, особено т. нар. специални категории лични данни, свързани с  личния живот на лицата, кандидатстващи за работа при нас.

Какви мерки за защита на събраните данни предприемаме?

За да гарантираме, че обработваме вашите лични данни, спазвайки изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, прилагаме технически и организационни мерки за осигуряване на подходящо ниво на защита на данните ви, включително утвърждаване на политика за защита на данните и документиране на процедурите по регламента, прилагане на антивирусна, антиспам и антималуерна защита и филтри на компютрите и системите ни, защитни стени, физическа охрана и видеонаблюдение в офисите ни, както и мерки за ограничаване на достъпа и обучение на служителите за защита на данните. При съмнение за нарушение Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

Какви права имате във връзка с обработването на вашите данни?

Във връзка с обработването на вашите лични данни АДГП гарантира следните права на кандидатите:

 • право на достъп, включително потвърждение дали и какви видове лични данни се обработват за кандидата, за какви цели и на какво правно основание се обработват тези данни, както и относно приложимите срокове за съхранение и възможните категории получатели на тези данни;
 • право на ограничаване на обработването от АДГП при оспорване на точността на данните, при предявяване на други правни претенции или при подаване на възражение;
 • право на коригиране на неточни данни;
 • право на възражение срещу дейностите, които АДГП осъществява на основание на обществения интерес или на законните си интереси, което ще бъде уважено ако АДГП не демонстрира предимство на тези основания пред интересите, правата и свободите на кандидата, или необходимост за установяване, упражняване и защита на правни претенции;
 • право на изтриване/ право да поискате „да бъдете забравен“ при уважаване на подаденото възражение от кандидата или ако той оттегли съгласието му;
 • право да подадете жалба до надзорния орган, Комисията за защита на личните данни, или до компетентния административен съд чрез АДГП, ако считате, че дружеството е нарушило правата ви или обработва личните ви данни в нарушение на законовите изисквания. 

Доколкото обработването по настоящото уведомление на отговаря на критериите по чл. 19 от Общия регламент относно защитата на данните АДГП не осигурява преносимост на данните на кандидатите за работа в дружеството.

По какъв начин споделяме вашите данни с трети лица?

Вашите данни можем с наши партньори в рамките на процедурите по набиране и подбор на служители, както и с компетентните държавни органи във връзка с осъществяване на правомощията им по закон. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с лица, установени извън държавите-членки на споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако по отношение на съответната държава не е налице решение за адекватност на Европейската комисия или не е приложен друг инструмент за защита на данните.

Как може да се свържете с компетентния надзорен орган?

При оплаквания може да се обърнете към Комисията за защита на личните данни:

 1. лично на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 2. с писмо до адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 3. по факс – 029153525;
 4. чрез услуга за електронна поща на адрес: [email protected];
 5. чрез интернет страницата на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/

Настоящото уведомление е в сила, считано от 25 май 2018 година. Последната актуализация е направена на 15 април 2020 година.