Севделина се присъединява към Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2018г. като част от корпоративния отдел. Професионалният й опит е свързан с консултиране на една от водещите бизнес групи в икономиката на България, развиваща дейност основно в сферите на минната индустрия и строителството. Притежава практически опит и познания в търговското и дружествено право, облигационните и търговски договори, регистърните производства по Закона за търговския регистър, както и в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма. Също така в работила по проекти в областта на обществените поръчки, нотариалните и охранителни производства. 

Професионален опит

  • EuroBond International Ltd. – консултира във връзка с приложимостта на surety bonding (“застраховка за гаранция”), както и други предвидени в действащото българско законодателство гаранции и обезпечения
  • APS Holding – част от екипа, който консултира холдинга във връзка с корпоративни и регулаторни въпроси, касаещи дейността на дъщерните дружества на територията на Република България
  • „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД – част от екипа, които консултира клиента във връзка с регулаторни въпроси
  • „ТРИЗЕНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – част от екипа, които консултира клиента във връзка с регулаторната правна рамка отнасяща се до дейността му, както и разнообразни корпоративни казуси
  • „Агротайм“ ООД – консултира дружеството, както и свързани с него дружества, във връзка с корпоративни, облигационни и регулаторни въпроси 

Образование

  • Нов български университет (2006 – 2011), Магистър по право 

Сертификати

  • Международен сертификат по юридически английски език (Cambridge ILEC) 

Езици

  • Английски
  • Испански