Адвокатско дружество „Гугушев и партньори”  разполага с изградена система от услуги, свързани с текущия контрол за съответствие и имплементацията в цялост на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД). Предлаганите услуги са базирани на комплексен правно-информационен подход при отчитане на модерните изисквания за киберсигурност и защита на търговската тайна, включително:

  • One-time GDPR Engagement: Еднократна услуга, включваща адекватно на бизнес потребностите на Клиента портфолио от дейности за постигане на цялостно съответствие с Регламент 2016/679/ЕС, включително картографиране на потока от данни, правен одит и анализ на текущото ниво на съответствие, изготвяне на план с препоръки за отстраняване на констатираните несъответствия и график, както и консултиране при имплементирането на плана.
  • Data Protection Officer as a Service (DPOaaS): Услугата включва посочените по-горе дейности по привеждане на дружеството на Клиента в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС, както и ежемесечна поддръжка на съответствието чрез услугата по DPO, воденето на всички предвидени регистри като регистър на дейностите по обработване на лични данни, осъществявани от администратор или обработващ данните, регистър на съгласията и заявките за упражняване на права на субектите на данни, документиране на нарушенията на сигурността, уведомяване и провеждане на предварителна консултация и изготвяне на оценка на въздействието.

Нашите специалисти в тази област

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

Американски Университет в България

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на GDPR. Научи повече

"Бритиш Американ Табако Трейдинг България" ЕООД

Екипът ни има значителен опит в областта на защита на данните и прилагането на мерки за опазване на сигурността на информацията. Научи повече

„Алпик Холдинг“

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Алпик Холдинг“, най-големия доставчик на енергийни услуги в Европа, във връзка с придобиване на два вятърни парка на територията на България, с обща производствена мощност от 72,50 MW. Научи повече

„Екозид Инвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, българска компания, лидер в изграждането на модерни енергоспестяващи къщи, по редица правни въпроси в сферата на корпоративното и търговско право, трудово право и др. Научи повече

„ХМЦ“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави правно съдействие по различни въпроси в сферата на корпоративното и данъчно право, както и по отношение на спазването на изискванията на Регламент 2016/679 (Общия регламент за защита на данните, GDPR). Научи повече

„Амарант България“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите застрахователни брокери в страната при разработването на мобилното приложение Amarant Bulgaria. Научи повече

"Агенцията за събирания на вземания" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира собствениците на (АСВ), компания, специализирана в покупка на вземания на банкови и финансови институции и дружества, предоставящи комунални услуги, по продажбата на 100% от капитала на дружеството. Научи повече

BrightCap Ventures

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" успешното съдейства за учредяването на Фонда през юни 2018 г. и оттогава продължава да предоставяме правни услуги в областта на корпоративното управление, данъчното право, регулаторното и договорното право. Научи повече

"Д2 Лайн" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с разработването на нов онлайн електронен магазин за луксозни модни продукти. Научи повече

V&D Services

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Научи повече

"Е Енд Ес Уотчис Енд Джуълри" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Научи повече

SoftGroup

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ редовно консултира клиента по различни въпроси в областта на трудовото и осигурително право като подготовка на трудови договори и изменения на трудови договори със специфични условия и др. Научи повече

„ЕЛ БОНУС” ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, данъчното право, енергетика, трудово право, договорно право и други. Научи повече

"Интер Системс" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с целия процес на ревизия на съществуващите и разработване на нови процедури по отношение на информационната сигурност, тъй като компанията е сертифицирана в ISO / IEC 270001. Научи повече

„АПС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Научи повече

Virus Creative Studio

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента правна помощ и съдействие в областта на защита на данните Научи повече