Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай, предоставящ пълен комплект от фотоволтаични компоненти, на местно и международно ниво. Портфолиото на компанията в България се състои от четири фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност от 90. Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на компанията и нейните подразделения в страната, включително, но не само, при изготвянето на правен анализ на проектите включително разработване на екологична оценка и спазване на регулаторите изисквания, структуриране на сделките и проектното финансиране в размер на 98 милиона евро, предоставено от Китайската банка за развитие, консултиране на ежедневната дейност на централите. Освен проектите на компанията в България, кантората също така консултира клиента и по международни проекти в Румъния и Босна и Херцеговина, също в областта на възобновяемите енергийни източници. Кантората също така консултира клиента относно всички застрахователни въпроси, свързани с множество застрахователни събития, случили се от 2012 г. до сега. Съдействаме на клиента в процеса на комуникация със застрахователя, включително изготвяне и подаване на документи, необходими за регистрацията на съответното застрахователно събитие, срещи и преговори със застрахователя за конкретния случай, събиране на документи за изплащане на обезщетение и др. Не на последно място Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е осъществявало и процесуално представителство на клиента по административни дела, свързани с издаването, обжалването и изпълнението на административни актове в областта на енергетиката издавани от компетентните държавни органи.