Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ редовно консултира клиента по различни въпроси в областта на трудовото и осигурително право като подготовка на трудови договори и изменения на трудови договори със специфични условия, дисциплинарни процедури, включително освобождаване, обжалвания на актове издадени от Инспекция по труда, както и изготвяне на правни становища по конкретни въпроси, свързани със заетостта. Кантората а също се консултира с клиента и по различни въпроси в сферата на интелектуалната собственост, свързани с лицензионни споразумения, трансфер на софтуер, както и консултации по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR) и информационна сигурност.