Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира френското дружество, инвестиращо във фотоволтаични централи, във връзка с придобиването на българска компания, изграждаща соларен проект, като работата включва изготвянето на правен анализ, съдействие с оценка за въздействието върху околната среда, структуриране на сделката, преговори по договора за покупка на дружествени дялове и изготвяне на документи по приключване на сделката. Кантората също така консултира компанията по отношение на ежедневната експлоатация на соларния парк, включително подписването на Договори за компенсиране с премии от Фонд за сигурност на електроенергийната система, съдействие при представителство, администриране и изпълнение на регулярни процедури за изплащане на месечна премии от Фонда, издаване на гаранции за произход от Агенцията за устойчиво енергийно развитие и др.