Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира френското дружество, инвестиращо във фотоволтаични централи, във връзка с придобиването на българска компания, изграждаща соларен проект, като работата включва:

  • изготвянето на правен анализ;
  • съдействие с оценка за въздействието върху околната среда;
  • структуриране на сделката;
  • преговори по договора за покупка на дружествени дялове и изготвяне на документи по приключване на сделката.

Кантората също така консултира компанията по отношение на;

  • ежедневната експлоатация на соларния парк;
  • подписването на Договори за компенсиране с премии от Фонд за сигурност на електроенергийната система;
  • съдействие при представителство;
  • администриране и изпълнение на регулярни процедури за изплащане на месечна премии от Фонда;
  • издаване на гаранции за произход от Агенцията за устойчиво енергийно развитие и др.