Ивелина  се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2018 г. като част от отдела, предоставящ консултации по сделки с недвижими имоти и строителство. Тя има богат професионален опит, натрупан в продължение на повече от 12 години в областта на вещното право, енергийното право, договорното право, трудовото право, търговското и дружествено право и данъчното право. Преди да се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е предоставяла широк спектър от консултации на физически и юридически лица, сред които една от най-големите частни газоразпределителни компании в България, притежаваща лицензии за доставка и разпределение на природен газ. Също така е участвала в производства по преобразуване и ликвидация на търговски дружества, сделки с ценни книги и дружествени дялове и в производства по несъстоятелност. 

Професионален опит 

Част от клиентите, които е консултирала в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“:  

 • „Грийнлайф“ ЕАД – част от екипа, който консултира дружествата от групата в процесите по учредяване на право на строеж за строителство на жилищни сгради в гр. София
 • „Берс Лоджистикс“ ООД – предоставяне на консултации на дружеството във връзка със сключване на договори за отдаване под наем и управление на складове и последващи ревизии в защита на интересите на клиента
 • „Майндскейп ЕООД – част от екипа, който консултира дружеството във връзка със сключването на дългосрочен договор за наем с „Първа Инвестиционна Банка“ АД и изготвяне на цялостен пакет от документи, свързан с влизането в сила и валидното действие на наемното отношение
 • „АКВАРОЗА ИНВЕСТ АД – предоставяне на широк спектър от консултации по проект за термален курорт „Aqua Rosa“ в Казанлъшки минерални бани, в т.ч. преговори, и консултации относно договори с хотелски оператор, консултации по отделните елементи по проекта и по предложените договори за управление на хотела и жилищната част от комплекса с водеща хотелска група
 • „Аркел“ ООД – част от екипа, който консултира дружеството във връзка с издадено разрешение за строеж и етапите на строителство на сграда, находяща се в София, район Витоша, кв. „Драгалевци“, в т.ч. правно съдействие относно финансирането на проекта от УниКредит Булбанк и изпълнение на условията на усвояване на кредита, както и съдействие и коментари по сключвани предварителни договори с купувачи на самостоятелни обекти в сградата и за изготвяне на типови договори с приложения към тях, които да бъдат ползвани за всички сключвани сделки
 • „Зизито БГ“ ЕООД и „ВСИЧКО ЗА ДЕЦАТА“ ЕООД – консултации по сключвани от дружествата договори в големи търговски центрове и вериги, участие в преговори и пълно съдействие до приключването им и финализиране на договорите при защита интересите на клиентите
 • „Линксайд Финанс“ ЕООД – част от екипа, предоставящ консултации във връзка със заличаване на особен залог на търговско предприятие, извършване на първоначални вписвания и всички вторични вписвания при съобразяване на законодателната рамка;
 • “АПС” Холдинг – част от екипа, който консултира холдинга във връзка с подновяване на обезпечения във връзка с несъбрани вземания от длъжници на дъщерните дружества на територията на Република България и извършване на процедури по подновяване и нови вписвания на договорни ипотеки на територията на страната
 • СТП Пропърти енд Асетс Мениджмънт ЕООД – консултации на дружеството при провеждане на преговори, договаряне със сключване на предварителни и окончателни договори и цялостно реализиране на проекти в областта на строителството, недвижимите имоти /прехвърляния и придобивания/, наемни отношения и др.
 • „Асап“ ЕООД – част от екипа, които консултира дружеството във връзка с реализиране на сделки по придобиване на офис помещения в бизнес сгради в т.ч. подготовка на документация и правен анализ за предстоящите придобивни сделки, участие в преговори и цялостно консултиране до окончателно приключване на сделките 

Образование

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2000 – 2005), Магистър по право 

Сертификати

 • Международен сертификат по Английски в сферата на правото (ILEC) 

Езици

 • Английски
 • Немски