Вилимира е младши адвокат с професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2020 г. и консултира клиентите на кантората по въпроси и съдейства при разрешаване на казуси в областта на конкурентното право, интелектуална собственост, защита на личните данни, както и по корпоративни въпроси. 

Професионален опит

  • Амарант Българияконсултиране на компанията по въпроси, осъществяване на съдействие и разработване на документи за съответствие на обработването на лични данни с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679/ЕС)
  • Американски университет България – оказване на съдействие и консултация по въпроси относно защита на личните данни, изготвяне на документи за съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679/ЕС), както и подпомагане дейността на длъжностното лице по защита на личните данни
  • Маг Инвест – процесуално представителство и консултация на клиента в съдебно производство по заведени искове за нарушение на изключителни права върху промишлени дизайни, регистрирани в Службата на ЕС по интелектуална собственост (EUIPO) и предявен от клиента насрещен иск за обявяване недействителността на регистрираните дизайни, предвид липсата на новост и оригиналност
  • Предоставяне на консултации и оказване на съдействие на корпоративни местни и международни клиенти във връзка с осъществяването на ежедневната им търговска дейност, в това число изготвяне на дружествени документи, както и изготвяне и ревизиране на договори, по които са страна
  • Консултиране и подпомагане на частни и корпоративни клиенти за разрешаването на въпроси и казуси, свързани с нарушени авторски права, неправомерно използване на софтуерни продукти, както и по други въпроси касаещи права върху интелектуална собственост

Образование

  • Тилбургски университет, град Тилбург, Нидерландия (2019 – 2020), Магистратура, специалност „Международно бизнес право“
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2012 - 2017), Магистър по право 

Членство

  • Софийска адвокатска колегия 

Езици 

  • Английски език
  • Испански език