English
news
 

Процесуално право

„ГУГУШЕВ & ПАРТНЪРС” съдейства за бързата и качествена защита на правата на своите клиенти, осъществявайки процесуално представителство пред българските институционални и арбитражни съдилища и административни органи. Предоставяните от кантората услуги са:
  • представителство при защита на правата на съдружници, акционери и кредитори;
  • представителство при несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества;
  • представителство по спорове по търговски сделки,  договори за изпълнение на обществени поръчки, концесионни и приватизационни договори;
  • представителство при реализиране на обезпечения;
  • представителство при трудови, осигурителни и данъчни спорове;
  • представителство във връзка с концентрация на стопанска дейност и нелоялна конкуренция;
  • представителство при защита на права на интелектуална собственост.
 © Gugushev & Partners all rights reserved Web Design Internet Marketing by ICYGEN