Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” е силно ангажирано в проекти в областта на енергетиката, включително в такива, свързани с използване на възобновяеми енергийни източници, газ и минно дело. Ние имаме опит в изготвянето на правни анализи на големи енергийни проекти и сме запознати с необходимата комплексна оценка по въпросите, свързани специфично с отрасъла, като съдействаме на клиента си да преминат успешно през всички етапи в процеса на реализация на проекта. Ние консултираме някои от най-значимите международни компании и лидери в сферата на електроенергията относно осъществяване на техни енергийни проекти, включително относно приложимите лицензионни и разрешителни режими, регулаторни изисквания и ежедневна оперативна дейност.

Дружеството извършва: 

  • правни съвети относно режима на инвестициите в сектора на енергетиката и възобновяемите източници, включително анализ на действащите национални закони и европейски регламенти, свързани с изграждането, присъединяването и лицензирането на енергийни проекти, както и последващи промени в тях;
  • консултации относно подготовка, управление и контрол на целия процес по реализация на енергиен проект;
  • съдействие относно приложими процедури за издаване на разрешения и лицензии за производство и търговия с електроенергия и газ, за извършване на дейност като координатор на балансиращи групи, даване на концесии;
  • консултации по изработване на схеми за проектно финансиране и структуриране на бизнеса;
  • представителство в преговорите и изготвяне договорите за придобиването на енергийни  проекти и работещи предприятия;
  • представителство в обществени обсъждания, срещи и открити заседания на компетентните органи, представителство пред регулаторни органи и държавна администрация, включително, но не само, пред Комисията за Енергийно и Водно Регулиране, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, Комисия за финансов надзор, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, електроразпределителни дружества, търговци и доставчици на електроенергия, координатори на балансиращи групи, енергийна и газова борса, др.;
  • съдействаме за уреждането на отношенията на клиентите с енергийните предприятия за присъединяване към преносната и разпределителните мрежи, изкупуване на енергийни обекти и съоръжения и др.;
  • Изготвяне на хронологичен план за издаване на необходимите разрешения и лицензии (включващ анализ и оценка на риска) до съдействие при кандидатстването за получаване, удължаване или изменение на необходимите лицензии и разрешителни (включително и представителство пред всички надзорни органи);
  • правни съвети в областта на строителството и придобиването на недвижими имоти за целите на електрическите централи и електропреносната мрежа: присъединяване, извеждане от експлоатация, структуриране на финансирането, договори за закупуване/продажба на електроенергия и др. Предлагаме решения, в зависимост от конкретните изисквания на клиента, за структурирането и функционирането на нов енергиен бизнес, включително и корпоративните аспекти на управлението му;
  • консултации по въпроси, свързани с околната среда, вариращи от конвенционалното замърсяване и опазване на околната среда до изменението на климата и свързаните с това изисквания за улавяне и съхраняване на въглерода, процедирането с опасни и радиоактивни материали.

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Виктор Гугушев

Старши партньор

Михаела Димитрова

Старши консултант

Значими клиенти и проекти

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

„Алпик Холдинг“

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Алпик Холдинг“, най-големия доставчик на енергийни услуги в Европа, във връзка с придобиване на два вятърни парка на територията на България, с обща производствена мощност от 72,50 MW. Научи повече

Novenergia II Energy & Environment (SCA) SICAR

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира Европейския инвестиционен фонд относно възобновяеми енергийни източници. Компанията изгражда вятърни и фотоволтаични централи в различни региони на България с обща инсталирана мощност от 300 MW. Научи повече

Elsewedy Electric S.A.E

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира египетската компания, предлагаща цялостни интегрирани енергийни решения, относно придобиване на мажоритарен дял в българска компания, изграждаща вятърна електроцентрала. Научи повече

„ЗММ Солар“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, собственик на три фотоволтаични парка, по множество въпроси от сферата на енергийното право и представлява компанията пред дружества-доставчици на електроенергия. Научи повече

„Проджест Груп“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира българското дружество, част от италианската компания Projest Group International, във връзка с условията за присъединяване на енергийна централа, работеща с биомаса от собствена земеделска продукция. Научи повече

Urbasolar SAS

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира френското дружество, инвестиращо във фотоволтаични централи, във връзка с придобиването на българска компания, изграждаща соларен проект. Научи повече

„ЕЛ БОНУС” ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, данъчното право, енергетика, трудово право, договорно право и други. Научи повече

GDF SUEZ

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка със сделката с OMV във Виена относно участие в проекта за газопровода „Набуко“ за транспортиране на газ от българо-турската граница до Австрия. Научи повече

"Кунино Енерджи" АД

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" съветва компанията по отношение на експлоатацията на ВЕЦ Кунино с обща инсталирана мощност от 4410 KW, разположена на река Искър. Научи повече