Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите в историята на страната инвестиционни проекти. Услугите покриват различни аспекти на проекта – изготвяне и одобрение от Комисията за финансов надзор на проспект за издаване на варанти на стойност, надхвърляща 3, 4 млрд. евро (една от най-големите от този вид сделки в Европейския съюз), придобиване на българско дружество, собственик на голф клуб в близост до София, получаване на сертификат за приоритетен инвеститор, придобиване на поземлени имоти за изграждането на увеселителен парк, данъчни съвети, регистрация на търговски марки. Кантората също така предостави на процесулано представителството на клиента в арбитражно дело за плащания по споразумение за консултация, неустойки и дължими законни лихви.