Елена се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през октомври 2022г. като част от процесуалния отдел на дружеството. Тя е адвокат с дългогодишен професионален опит в сферата на гражданския и административния процес. Елена практикува в областта на гражданско и търговско право, застрахователно, облигационно, вещно и административно право.

Професионален опит:

  • Представлява съдебно и извънсъдебно редица клиенти в качеството им на страни или потребители по застрахователни договори;
  • Работи по дела за възстановяване на вреди от непозволени увреждания, трудови злополуки и други;
  • Консултира и предстaвлява пред съд различни общини в производства за изпълнение на обществени поръчки, за обжалване наложени финансови корекции и други;
  • Представлява юридически лица и общини в производства пред Комисията за защита на конкуренцията.

 

Образование:

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2006 – 2011), Магистър по право

 

Членство:

  • Софийска адвокатска колегия

 

Езици:

  • Английски език