Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултации в сферата на административното право, както на клиенти от частния сектор, така и на държавни и общински органи, включително участваме в процеси по обсъждане и разработване на проекти на закони, кодекси и подзаконови нормативни актове. 

Дружеството предоставя консултации в следните сфери:

  • практика на Конституционния съд на Република България
  • представителство в хода на различни процедури пред държавни и общински административни органи
  • подготовка и участие в конкурси, търгове, процедури за възлагане на обществени поръчки
  • съдействие в хода на административни производства по издаване на лицензии, разрешения, удостоверения
  • консултации и съдействие в хода на производства по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Административно- процесуалния кодекс, включително и при подаване на възражения и обжалване на наказателни постановления
  • обжалване и оспорване на административни и административно-наказателни актове пред съответните компетентни органи– административна и съдебна фаза
  • съдействие при изясняване на особеностите и правния режим на държавната и общинската собственост

Нашите специалисти в тази област

Значими клиенти и проекти

Fr. Lürssen Werft GMBH & CO.KG, Germany

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира северните немски корабостроителници Lürssen, във връзка възлагането на поръчка за EUR 500 милиона, организиран от Министерството на отбраната на България. Научи повече

Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Israel

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира израелската компания за отбранителни технологии, във връзка нейното участие в търг за изпълнение на проект за модернизиране на българската армия. Научи повече

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай, предоставящ пълен комплект от фотоволтаични компоненти, на местно и международно ниво. Научи повече

„Кеш Кредит“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица по множество въпроси, свързани синтелектуалната собственост и защита на потребителите. Научи повече

„Агротайм“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента - лидер в животновъдния отрасъл, във връзка с изграждане на свинеферма и сключване на договор с британското дружество „Ей Ем Уъркап“ Лтд. (AM Warkup Ltd., UK). Научи повече

„Консервинвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на водеща българска компания, производител на лютеница, по няколко съдебни дела, свързани с нарушаване на интелектуалната собственост. Научи повече

ASAP

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента в участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и в хода на процедири пред КЗК, включително процесуално представителство пред ВАС. Научи повече

"Кунино Енерджи" АД

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" съветва компанията по отношение на експлоатацията на ВЕЦ Кунино с обща инсталирана мощност от 4410 KW, разположена на река Искър. Научи повече