Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя правна защита и  процесуално представителство в областта на гражданския, административния и административнонаказателния процес, както на физически, така и на юридически лица при извънсъдебно и съдебно решаване на спорове. Кантората  представлява някои от най-големите дружества в областта на енергетиката, финансовия сектор и строителството пред държавни и арбитражни съдилища. Водещи адвокати от процесуалния отдел на дружеството са и съдии в арбитражни съдилища. 

Отделът консултира клиентите и оказва правно съдействие по съдебни процедури в следните области:

 • Процесуално представителство по спорове пред държавен съд и арбитраж, включително международен и вътрешен арбитраж;
 • търговски и гражданскоправни спорове, произтичащи от договорни и извъндоговорни отношения, търговски сделки, управление и др.;
 • застрахователни спорове и презастрахователни отношения по Кодекс за застраховането;
 • административно и данъчно право, включително по производства по реда на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Административно-процесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
 • спорове за банкови кредити и задължения;
 • спорове, свързани с интелектуална собственост, авторски права и информационни технологии;
 • трудовоправни спорове;
 • заповедни производства- процедури по издаване на заповед за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист;
 • представителство в изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител;
 • производства по несъстоятелност и ликвидация;
 • обезпечителни производства - предварителни или в хода на съдебното производство;
 • водене на преговори за извънсъдебно уреждане на възникнали спорове.

Нашите специалисти в тази област

Дафинка Стойчева

Старши Партньор

Десислава Костова

Старши консултант

Елена Кънева - Джемеренова

Старши консултант

Теодора Шопова

Старши консултант

Цветина Стефанова

Старши консултант

Стефани Алексиева

Адвокатски сътрудник

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

OTIS Lift

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя постоянно правно съдействие по въпроси в областта на корпоративно, регулаторно, договорно и трудовото право във връзка с ежедневната дейност на българското дъщерно дружество на клиента. Научи повече

"БТВ Медиа Груп" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя съдебно и извънсъдебно съдействие на клиента във връзка с дела, свързани с трудови въпроси и бизнес консултации за плащания по договори за управление с международни елементи. Научи повече

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира държавното предприятие, което управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение по правни въпроси, свързани с подписаното консорциумно споразумение. Научи повече

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира държавното предприятие по въпроси от областта на недвижимите имоти и строителството на приблизителна стойност от 15 милиона евро. Научи повече

"Бритиш Американ Табако Трейдинг България" ЕООД

Екипът ни има значителен опит в областта на защита на данните и прилагането на мерки за опазване на сигурността на информацията. Научи повече

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

MRI Construction Ireland Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира ирландската строителна компания за изграждане на четири ваканционни комплекса в Разлог и последваща продажба на обща стойност 23 милиона евро. Научи повече

BMA Investment Group Inc., Hong Kong

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите в историята на страната инвестиционни проекти на стойност, надхвърляща 3,4 млрд. евро. Научи повече

„Екозид Инвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, българска компания, лидер в изграждането на модерни енергоспестяващи къщи, по редица правни въпроси в сферата на корпоративното и търговско право, трудово право и др. Научи повече

„ЗММ Солар“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, собственик на три фотоволтаични парка, по множество въпроси от сферата на енергийното право и представлява компанията пред дружества-доставчици на електроенергия. Научи повече

M&S UK Holding Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента и неговите дружества в страната пълен набор от правни услуги във връзка с изграждането на два проекта в района на град Разлог, с обща застроена площ от 75 000 кв.м. Научи повече

„Грийнлайф“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави пълно правно обслужване на клиента, Грийнлайф АД, при изграждането на жилищни и ваканционни комплекси по два големи проекта, с обща приблизителна стойност 30 милиона евро. Научи повече

„Маг инвест груп” ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на клиента в съдебно производство по заведени искове за нарушение на изключителни права върху промишлени дизайни, регистрирани в EUIPO. Научи повече

"Прайм Капитал" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява дружеството по съдебен спор за прекратяване на договори за строителни дейности, плащания, неустойки, също и по различни въпроси, свързани с договорни отношения и извънсъдебни споразумения. Научи повече

"Моравия Пропаг" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на дружеството във връзка с арбитражно дело относно плащания по договор за производство и монтаж, също и възражения за прихващане при претенция за забавено плащане. Научи повече

"Майс България" ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осъществява процесуално представителства по съдебен спор за недостатъци в хода на строителството и обезщетение за вреди. Научи повече

"Крит" ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правна консултация на клиента във връзка с анулиране на нотариален акт за прехвърляне на права на строеж и забавяне на строителни работи. Научи повече

"КДМ Транспорт" ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осъществява процесуално представителство на дружеството във връзка с редица съдебни дела, свързани с договори за банков кредит, процедури за принудително изпълнение и съдебни искове за отмяна на сделки за дарение Научи повече

„Екстрийм Спорт” ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осигури съдебно представителство на клиента във връзка със съдебна защита за право на собственост, съдебно разваляне на нотариален акт; отговорност при евикция и неоснователно обогатяване. Научи повече

„Динамит Нобел Балкан“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави правно съдействие на клиента във връзка с сключване и изпълнение на извънсъдебно споразумение за дължими плащания по сключени договори за обществени поръчки с правителството на Египет. Научи повече

“ДДБ София“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осигурява съдебно представителство на клиента във връзка с различни дела, свързани с претендиране на плащания по договори за покупко-продажба; неустойки и лихви за забрава. Научи повече

“Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява клиента по различни търговски и трудовоправни спорове; съдебно представителство по търговско дело и възражения срещу претендирани публични вземания. Научи повече

„Бългериан Ленд Дивелъпмънт” ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява дружеството по съдебно дело за изпълнение и плащания по предварителен договор за покупко-продажба и строителство на недвижим имот. Научи повече

"Битулайт" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя съдебно и извънсъдебно представителство на клиента във връзка с редица различни случаи, свързани с плащания, дължими по договор за възлагане и компенсации за забавено изпълнение. Научи повече

"Атаро Клима" ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осъществява съдебно и извънсъдебно представителство на клиента във връзка с различни въпроси, свързани с уреждане на финансови отношения на дружеството с негови съконтрагенти. Научи повече

„ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка със системна интеграция на компютърна програма (е-комерс платформа) и уредбата на авторското право върху тази платформа. Научи повече

„Генерал Агрохимикали“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави процесуално представителство при обезпечително производство пред държавен съд и завеждане на иск пред Международния арбитражен съд в Алианса за правно взаимодействие. Научи повече

„Одрин 8“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на клиента по множество дела пред различни съдилища и всички инстанции относно административни процедури за отмяна на заповед за прекратяване на строителни работи. Научи повече

„Руднап Груп“ С.А., Сърбия

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява клиента по две съдебни производства по отменителни искове (Actio Pauliana). Кантората съдейства на клиента в процеса по събиране на вземанията си от длъжника. Научи повече

Община Казанлък

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява община Казанлък по дело относно искове на общината срещу две български застрахователни дружества по застрахователни полици за професионална отговорност във връзка със застрахователно събитие. Научи повече

SoftGroup

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ редовно консултира клиента по различни въпроси в областта на трудовото и осигурително право като подготовка на трудови договори и изменения на трудови договори със специфични условия и др. Научи повече

„Консервинвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на водеща българска компания, производител на лютеница, по няколко съдебни дела, свързани с нарушаване на интелектуалната собственост. Научи повече

„Юник Истейтс“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира Юник Истейтс, която е изключителен представител за България на Christie’s Great Estates и е специализирана в продажбата на луксозни недвижими имоти. Научи повече

„Фасилити Мениджмънт Груп“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партьнори“ предоставя постоянно правно обслужване на клиента, който е специализиран в управление и поддръжка на жилищни и ваканционни комплекси. Научи повече

„Глориент Инвестмънт БГ“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява клиента по серия от дела, свързани с повече от 100 заведени търговски и граждански съдебни искове. Научи повече