Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка със сделката с OMV във Виена относно участие в проекта за газопровода „Набуко“ за транспортиране на газ от българо-турската граница до Австрия. Съдействахме с извършване на due diligence (дю дилидженс) на българския участък по проекта за газопровод „Набуко“, като предоставихме правен съвет по определени регулаторни въпроси, включително анализ на приложимото местно и европейско законодателство, свързано с транзита и преноса на природен газ по газопровода „Набуко“ през територията на Република България. Също така съдействахме с проучванията на лицензионните разпоредби и разрешителни, извършихме правен анализ на придобиването на права върху земята, анализиране на изработените подробни устройствени планове и процеса на тяхното одобрение, както и проучване на процеса на получаване на екологична оценка и оценка за въздействие върху околната среда за българския участък от трасето на газопровода. „Гугушев и партньори“ също така съдейства при воденето на преговори и структурирането на сделката, очертавайки съществените условия за изпълнение за сключване на сделката, както и потенциалните рискове.